Drets reals i inmobiliari

La propietat, la servitud i la hipoteca són, entre altres, drets reals la característica principal dels quals es l’ostentació per part del seu titular de la facultat d’obtenir avantatges econòmics sobre un bé, normalment de naturalesa immobiliària, en exclusiva i enfront altres persones.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb el dret de propietat, els drets reals en cosa aliena i el dret immobiliari, com pot ser quins són els drets i obligacions de l’usufructuari o la delimitació d’una servitud de pas.

M’ocupo d’acompanyar-te i/o de representar-te on necessitis, com a la Notaria i al Registre de la Propietat per a l’obtenció i posterior inscripció de l’escriptura pública o a la junta general de propietaris de la teva comunitat de veïns.

Intervinc en tots els procediments judicials i extrajudicials relacionats amb el dret a la propietat i els drets reals en defensa dels teus interessos, com l’exercici de l’acció reivindicatòria, l’acció declarativa de domini i l’acció negatòria.

Dret real de propietat.


Dret real d’hipoteca.


Dret real de penyora.


Dret real d’anticresi.


Dret real de servitud.


Dret real d’usdefruit


Dret real d’ús i habitació.


Dret real de superfície.


Dret real de vol i edificació.


Acció reivindicatòria.


Acció declarativa de domini.


Acció negatòria.


Acció confessòria.


Acció de delimitació i de fitació.


Accions de naturalesa possessòria.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat