Dret processal penal

El dret processal penal és la branca del dret processal l’objecte de la qual és l’establiment de les normes jurídiques que regeixen la jurisdicció,la competència, l’exercici d’accions judicials i la tramitació dels procediments de naturalesa penal.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb el dret processal penal, com pot ser l’elaboració de l’estratègia més convenient per a la defensa dels teus interessos o la conveniència de la pràctica de determinades diligències d’instrucció.

Intervinc en tots els procediments judicials de caràcter penal en exercici del dret a la defensa o en exercici del principi acusatori, en totes les fases del procés i en totes les instàncies judicials, tant en primera instància, com en segona instància, com davant del Tribunal Suprem.

Procediment sumari.


Procediment abreujat.


Procediment de judici ràpid.


Procediment de judici de delictes lleus.


Procediment de diligències urgents.


Procediment de diligències prèvies.


Execució de sentència i executòria.


Mesures cautelars.


Mesures provisionals.


Fase d’instrucció.


Fase intermitja.


Fase de judici oral.


Recurs de revisió.


Recurs d’apel·lació.


Recurs de cassació.


Recurs de cassació per infracció de llei.


Recurs de cassació per trencament de forma.


Recurs extraordinari per infracció processal.


Recurs en interès de la llei.


Redacció i presentació de denúncies.


Redacció i presentació de querelles.


Redacció i presentació de recursos.


Redacció i presentació de tot tipus d’escrits.


Assistència als Jutjats i als Tribunals de Justícia per a la realització de qualsevol tràmit o vista.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat