Dret de danys

El dret de danys és el conjunt de normes jurídiques l’objecte de les quals és el de de mitigar i reparar el menyscabament i els perjudicis ocasionats a una persona i/o als seus béns a conseqüència de l’acció o omissió culposa o negligent d’un tercer.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb les conseqüències d’haver sofert un accident de trànsit o una negligència mèdica, com pot ser el càlcul de la indemnització que et pogués correspondre.

M’ocupo de les negociacions pertinents amb les companyies d’assegurances i de la contractació dels pèrits especialistes en cada matèria.

Intervinc en tots els procediments judicials i extrajudicials relacionats amb el dret de danys i la responsabilitat civil extracontractual en defensa dels teus interessos, com l’acció de reclamació d’indemnització per danys i perjudicis.

Accidents de trànsit.


Accidents en la via pública.


Negligències mèdiques.


Sinistres de la llar.


Accidents de treball.


Reclamació extrajudicial d’indemnització.


Acció de responsabilitat civil extracontractual.


Acció de reclamació d’indemnització per danys i perjudicis.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat