Dret processal civil

El dret processal civil és la branca del dret processal l’objecte de la qual és l’establiment de les normes jurídiques que regeixen la jurisdicció, la competència, l’exercici de les accions judicials i la tramitació dels procediments de naturalesa civil. procedimientos de naturaleza civil.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb el dret processal civil, com pot ser els mitjans de prova més adients per a defensar les teves pretensions o la conveniència de sol·licitar mesures cautelars.

Intervinc en tots els procediments judicials de caràcter civil, tant en processos declaratius com en processos executius, en totes les fases del procés i en totes les instàncies judicials, tant en primera instància, com en segona instància, com davant del Tribunal Suprem, en defensa dels teus interessos.

Procediment ordinari.


Procediment verbal.


Procediment monitori.


Procediment canviari.


Jurisdicció voluntària.


Procediment d’execució de títols judicials.


Procediment d’execució de títols no judicials.


Procediment d’execució provisional.


Mesures cautelars.


Mesures provisionals.


Incidents.


Audiència prèvia.


Judici.


Recurs de reposició.


Recurs de revisió.


Recurs d’apel·lació.


Recurs de cassació.


Recurs extraordinari per infracció processal.


Recurs en interès de la llei.


Recurs de queixa.


Redacció i presentació de demandes judicials.


Redacció i presentació de recursos.


Redacció i presentació de tot tipus d’escrits.


Assistència als Jutjats i als Tribunals de Justícia per a la realització de qualsevol tràmit o vista.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat