Dret de successions

El dret successori és la branca del dret civil que regula el règim jurídic dels drets, actius i passius titularitat del causant o persona difunta després de la seva mort.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb el dret de successions, com pot ser l’elecció de la fórmula legal òptima per expressar la teva voluntat post mortem.

M’ocupo de la interpretació de testaments, de la gestió d’herències testades i intestades, de la rrealització dels tràmits necessaris per a l’obtenció de l’escriptura pública de declaració d’hereus i/o d’acceptació d’herència.

Intervinc en tots els procediments judicials i extrajudicials relacionats amb el dret successori en defensa dels teus interessos, com l’acció de partició d’herència, l’acció de reclamació de llegats i l’acció de reclamació de llegítima.

Defunció sense testament.


Declaració d’hereus.


Acceptació d’herència.


Reclamació extrajudicial d’herència.


Reclamació extrajudicial de llegítima.


Reclamació extrajudicial de llegats.


Acció de petició d’herència.


Acció de partició d’herència.


Acció de reclamació de llegítima.


Acció de reclamació de llegats.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat