Dret bancari

El dret bancari és el conjunt de normes jurídiques que s’ocupa de regular les relacions entre les entitats financeres i els seus clients. Les entitats financeres i bancàries ostenten l’obligació legal de comercialitzar els seus productes i serveis de manera transparent a fi que el client conegui en tot moment l’abast i les conseqüències del producte contractat.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb el dret bancari, com pot ser l’estudi de la teva escritura pública d’hipoteca per a verificar l’existència de clàusules abusives.

M’ocupo de la negociació extrajudicial amb l’entitat financera per efectuar qualsevol tipus d’operació que necessitis, com la dació en pagament de la finca hipotecada o la sol·licitud de lloguer social.

Intervinc en tots els procediments judicials i extrajudicials relacionats amb el dret bancari en defensa dels teus interessos, com l’acció de reclamació dels interessos abusius de les targetes revolving.

Codi de bones pràctiques bancàries.


Préstecs, crèdits i targetes revolving.


Clàusules abusives en contractes de préstec personal.


Clàusules abusives en contractes de préstec amb garantia hipotecària.


Clàusula de limitació del tipus d’interès o clàusula sòl.


Clàusula d’interessos moratoris.


Clàusula d’interessos remuneratoris.


Clàusula d’IRPH.


Clàusula de venciment anticipat.


Clàusula de comissions.


Clàusula de despeses.


Acció de nul·litat de clàusules abusives.


Procediment judicial d’execució hipotecària.


Dació en pagament.


Lloguer social.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat