Dret penal

El dret penal és l’àrea del dret que estableix conductes estan tipificades com a delicte i quina pena correspon imposar a la comissió de cada delicte. És la manifestació més rotunda del ius puniendi o potestat sancionadora de l’Estat, relacionada íntimament amb el dret a la defensa, dret fonamental inherent i inalienable a tota persona.

Posseeixo més de 10 anys d’experiència en assessorament integral i tramitació de procediments judicials de naturalesa penal, tant en la vessant de l’exercici del dret a la defensa tècnica de detinguts, d’investigats, de menors d’edat i de responsables civils del delicte, com des de la perspectiva de l’exercici del principi d’acusació per part de les víctimes i/o perjudicats per tot tipus de delictes, ja sigui delictes contra les persones, delictes contra la llibertat, delictes contra la llibertat sexual, delictes contra la intimitat, delictes contra l’honor, delictes contra el patrimoni, delictes econòmics i delictes contra la seguretat col·lectiva.

 

Dret de defensa.


Violència de gènere.


Dret penal del menor.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat