Potestat parental i guarda i custòdia

La pàtria potestat o potestat parental es conjunt de drets i obligacions, de naturalesa irrenunciable, que que ostenten els progenitors en relació als seus fills menors d’edat. La guarda i custòdia és el conjunt de normes jurídiques que regulen la manera en que els progenitors han de relacionar-se amb els seus fills menors d’edat després del cessament de la convivència en comú, qüestió que ha d’afrontar-se amb la màxima sensatesa, serietat i responsabilitat.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb la potestat parental i amb la guarda i custòdia dels fills menors d’edat després del cessament de la convivència, la dissolució del matrimoni o de la parella de fet o unió estable de parella, com pot ser l’elecció de la guarda y custòdia exclusiva o compartida o la determinació de la quantitat exigible en concepte de pensió d’aliments a favor dels fills.

M’ocupo de la negociació i redacció de convenis de mutu acord de guarda y custòdia i de l’obtenció de la documentació necessària, com el certificat de naixement.

Intervinc en tots els procediments judicials i extrajudicials relacionats amb la potestat parental i la guarda i custòdia dels fills menors d’edat en defensa dels teus interessos i dels interessos dels teus fills menors d’edat, com la modificació de les mesures paternofilials.

Acció de privació de la potestat parental.


Guarda i custòdia de mutu acord.


Guarda i custòdia contenciosa.


Guarda i custòdia exclusiva.


Guarda i custòdia compartida.


Acció de reclamació de pensió d’aliments a favor dels fills.


Acció de reclamació de despeses extraordinàries.


Acció de modificació de mesures definitives.


Execució de sentència de guarda i custòdia.


Execució de sentència de pensió d’aliments a favor dels fills.


Execució de sentència de despeses extraordinàries.


Execució de sentència de modificació de mesures definitives.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat