Dret d’obligacions i contractes

El contracte és la manifestació de la voluntat de les parts que s’obliguen a complir, respectivament, les obligacions que conté l’incompliment del qual comporta conseqüències de naturalesa jurídica.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb el dret d’obligacions i contractes, com pot ser l’elecció del tipus contractual més adient per a realitzar cada tipus d’operació.

M’ocupo de la redacció i de la interpretació de tot tipus de contractes de naturalesa civil, com ho són el contracte de compravenda, el contracte d’arres, el contracte de permuta, el contracte d’arrendament i el contracte de préstec entre altres tipus de contractes.

Intervinc en tots els procediments judicialsyextrajudicialsrelacionats amb el dret civil contractual en defensa dels teus interessos, com l’acció de reclamació de rentes vençudes i impagades en concepte d’arrendament.

Contracte de compravenda.


Contracte d’arres.


Contracte de permuta.


Contracte de cessió.


Contracte d’arrendament.


Contracte de préstec.


Contracte de donació.


Contracte de mandat.


Reclamació extrajudicial.


Acció de reclamació de quantitat.


Acció de reclamació de pagament de rentes vençudes.


Contracte de donació.


Acció de desnonament.


Acció de compliment contractual.


Acció de resolució contractual.


Acció d’indemnització per danys i perjudicis derivats de l’incompliment contractual.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat